Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Kaletach

Nowy projekt Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

Utworzono dnia 26.10.2020

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
Projekt „Aktywni w kulturze”, zgodnie z zasadami programu „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne” realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie głównym działaniem projektowym będzie przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego i potrzeb kulturalnych w trzech wytypowanych grupach społeczności lokalnej gminy Kalety:
młodzież w wieku 12-20 lat;
Seniorzy 60+;
osoby wykluczone z uczestnictwa w kulturze z przyczyn ekonomicznych.
Celem tego działania jest nawiązanie współpracy z wyżej wymienionymi grupami, a także identyfikacja ich preferencji, potrzeb, oczekiwań i problemów, co pozwoli nam podjąć właściwe działania aktywizujące ww. grupy społeczne w naszym mieście. Jest to dla nas niezwykle ważne. Misję MDK w Kaletach zamierzamy realizować wzorując się na idei tzw. Domów Społecznych. Chcemy realizować własne projekty dopasowane do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności i społeczność tą aktywizujące, a jednocześnie chcemy stanowić doskonałe zaplecze i wsparcie dla inicjatyw oddolnych, wynikających z potencjału społeczności lokalnej. Aby móc to robić dobrze, musimy przeprowadzić stosowną diagnozę społeczną.
Inne działania w ramach pierwszego etapy realizacji projektu to:
opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw (projektów) opracowanych przez członków społeczności lokalnej (grupy nieformalne);
przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli wytypowanych grup społecznych, mających na celu udzielenie pomocy społeczności lokalnej w pracach nad przygotowaniem projektów;  
dokonanie komisyjnego wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw (projektów) opracowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej.
Pierwszy etap projektu „Aktywni w kulturze” realizowany będzie w okresie od 20 lutego do 30 czerwca 2017r., a na jego realizację przyznana nam została maksymalna kwota dofinansowania w wysokości 8000 zł.
Drugi etap projektu „Aktywni w kulturze” realizowany będzie w okresie od 31 lipca do 20 listopada 2017r. Na realizację działań w trakcie drugiego etapu otrzymamy dofinansowanie w kwocie 22 000 zł. W trakcie tego etapu zostaną zrealizowane komisyjnie wybrane projekty opracowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej Kalet oraz prowadzone będą typowe działania projektowe (działania promocyjne, ewaluacja, dokumentacja foto i wideo działań projektowych, itp.).
Projekt „Aktywni w kulturze” jest wynikiem współpracy nawiązanej przez Miejski Dom Kultury w Kaletach z Fundacją Społeczno-Kulturalną „Gloria Cultura”.  Prezesem Zarządu Fundacji jest p. Roman Kuśnierz. Panu Romanowi Kuśnierzowi powierzyłem też funkcję koordynatora projektu.
Roman Kuśnierz jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: organizacja produkcji telewizyjno-filmowej) i od 35 lat czynnie działa na rzecz rozwoju kultury. Jest doświadczonym menedżerem kultury, specjalistą w zakresie zarządzania instytucjami kultury i dużymi projektami kulturalnymi. W skali województwa oceniany jest jako jeden z najskuteczniejszych fundraiserów, od wielu lat pozyskujący fundusze z programów UE oraz wielu innych źródeł krajowych i zagranicznych na działania kulturalne. Jest autorem projektów, na realizację których pozyskał wiele grantów ze źródeł krajowych  i zagranicznych, w tym jako pierwszy w Polsce otrzymał grant z europejskiego Programu Kulturalnego „Kultura 2000”. Jest również inicjatorem i organizatorem pierwszego w Polsce Wydziału Teatru Tańca, który został utworzony w Bytomiu, jako zamiejscowy wydział krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Powstanie Wydziału poprzedził 2 letni projekt, finansowany z europejskiego programu Leonardo da Vinci, którego autorem i realizatorem był Roman Kuśnierz, a sam projekt został najwyżej oceniony przez ekspertów  Komisji Europejskiej, wśród wszystkich projektów zrealizowanych w 3 letniej historii programu.
Przez 15 lat był Dyrektorem Zarządzającym i Finansowym Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. W tym czasie Festiwal stał się niekwestionowaną marką w skali światowej i uważany był za jedną z największych, najbardziej prestiżowych i najlepiej zorganizowanych imprez poświęconych sztuce tanecznej w Europie. Ponadto był pomysłodawcą i realizatorem wielu dużych projektów międzynarodowych - Festiwal Tańca Współczesnego w Krakowie we współpracy z EUNIC, Festiwal Tańca Północnej Nadrenii Westfalii, Festiwal Tańca Regionu Walonii.
Zorganizował kilkanaście tournée zagranicznych polskich zespołów tańca współczesnego, obejmujących swym zasięgiem wszystkie kraje europejskie oraz USA, Kanadę, Indie, Chiny, Hongkong, Makao, Koreę Płd., Japonię, Singapur, Wietnam, Egipt i Izrael. Był członkami międzynarodowej sieci prezenterów sztuki tanecznej AEROWAWES. Zorganizowaliśmy kilka projektów międzynarodowych, w które zaangażowane były polskie placówki dyplomatyczne za granicą (Ambasady RP w Pekinie, Seulu, Deli, Tokio i Wilnie oraz Konsulat Generalny RP w Hongkongu), a także Instytuty Polskie (Dusseldorf, Nowy Jork, Bruksela).
Był jednym z liderów europejskiego projektu kulturalnego APAP – Advancing Performing Arts Project, realizowanego od 9 lat ze środków UE przez organizacje z Austrii, Niemiec, Włoch, Belgii, Francji, Hiszpanii, Norwegii i Polski .
Jego wieloletnia działalność menedżerska w sferze kultury, spotkała się z wieloma wyrazami uznania, czego efektem są przyznane mu nagrody i wyróżnienia. Obecnie prowadzi własną firmę menedżerską oraz jest fundatorem i prezesem zarządu Fundacji Społeczno-Kulturalnej „Gloria Cultura”, w ramach której realizuje swoją pasję i zainteresowania.
Ponadto w trakcie realizacji projektu wspierani będziemy przez animatora przydzielonego nam przez Narodowe Centrum Kultury.


Marian Lisiecki

 

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017."

 

Regulamin wyboru inicjatyw lokalnych „AKTYWNI W KULTURZE”

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

Preambuła

Celem strategicznym projektu "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017" jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członów oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Projekt ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego, którego efektem będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Regulamin wyboru inicjatyw lokalnych

AKTYWNI W KULTURZE”

 1. I.CELE:
 • odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatywy kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców miasta Kalety w sposób nieformalny
 • pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej
 • integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym
 • budowanie koalicji i współpracy między mieszkańcami a Miejskim Domem Kultury w Kaletach (dalej: „MDK”).
 • zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej w konsekwencji podejmowanych działań w ramach projektu
 1. II.KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?
 • osoby indywidualne (pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy)
 • organizacje pozarządowe
 • grupy nieformalne
 1. III.ZASIĘG REALIZACJI I GRUPY DOCELOWE:

Projekt musi być realizowany na rzecz mieszkańców Miasta Kalety. Preferowane będą inicjatywy realizowane z udziałem i/lub na rzecz:

 1. młodzieży,
 2. Seniorów 60+, mieszkańców Kalet
 3. osób, które mają ograniczony dostęp do dóbr kultury
 4. IV.ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić więcej niż jedną inicjatywę.

 1. V.TERMIN REALIZACJI

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie 1 sierpnia – 30 października 2017r.

 1. VI.FINANSOWANIE/BUDŻET

1. Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 oraz MDK.

2. Przewidywany budżet całkowity projektu: 22 000,00 zł.

3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.

4. kwota dofinansowania jednej inicjatywy – 2 000,00 – 4000,00 zł.

5. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowość MDK.

6. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalność organizacji (grupy/osoby) wspomagania ich, pokrywania ich kosztów funkcjonowania oraz za przygotowanie projektu.

 1. VII.GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?

1. Projekty inicjatyw należy składać osobiście w sekretariacie MDK od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 w terminie od 10.04.2017r. do 08.05.2017r..

lub drogą pocztową na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety

2. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone na oryginalnym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM – do pobrania ze strony internetowej www.mdkkatety.pl lub w formie papierowej w sekretariacie MDK.

 1. VIII.TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW

Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 08.05.2017r. do godz. 15.30 . Możliwe są konsultacje inicjatyw, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Dyrektorem MDK lub Koordynatorem projektu.

 

IX. ZASADY WYBORU INICJATYW

1. wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter uczestniczący i etapowy.

I ETAP – 09.05.2017r. – 11.05.2017r.

1. Ocena formalna (zgodność inicjatywy z założeniami DK+ oraz niniejszego Regulaminu, której dokona MDK.

2. Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie ogłoszona dn. 12.05.2017r. na stronie www.mdkkalety.pl

 

II ETAP

1. Inicjatywy, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez KAPITUŁĘ LOKALNĄ, w skład której wejdą:

- przedstawiciel MDK – 1 osoba

- koordynator projektu – 1 osoba

- ekspert niezależny – 1 osoba

- przedstawiciele społeczności lokalnej Miasta Kalety – 2 osoby

2. Posiedzenie KAPITUŁY LOKALNEJ odbędzie się 22.05.2017r. o godz. 16.00
w siedzibie MDK.

3. Kapituła Lokalna w formie głosowania oceni wszystkie pomysły zgłoszone do konkursu.

4 Kryteria oceny:

 • wartość merytoryczna inicjatywy- 15 pkt.
 • dobór grupy adresatów i nawiązana współpraca przy realizacji inicjatywy- 10 pkt.
 • poprawność, przejrzystość i adekwatność kosztorysu i harmonogramu

realizacji inicjatywy                                                                                 - 10 pkt.

 • w jakim stopniu inicjatywa odpowiada na zdiagnozowane potrzeby

mieszkańców Kalet                                                                                    - 10 pkt.

 • zakres współpracy z MDK w Kaletach-   5 pkt.

III ETAP

1. Spośród zgłoszonych inicjatyw ocenionych przez Kapitułę Lokalną wybranych zostanie od 3 do 7 najwyżej ocenionych pomysłów do realizacji i sfinansowania, aż do wyczerpania budżetu na realizację inicjatyw.

2. Dopuszcza się negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych inicjatyw.

3. Od decyzji Kapituły Lokalnej nie przysługuje odwołanie.

4. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi 23.05.2017r. (indywidualne informacje dla wnioskodawców, strona internetowa MDK, przestrzeń miejska).

5. Koordynatorzy wybranych inicjatyw zobligowani są do wspólnego opracowania formy realizacji inicjatywy we współpracy z MDK (konsultacje w terminie 24.05.2017r. – 30.06.2017r.).

Szczegółowych informacji oraz konsultacji (po uprzednim umówieniu telefonicznym) udzielają:

Marian Lisiecki - Dyrektor MDK – tel. 693 061 019

Roman Kuśnierz - Koordynator projektu – tel. 660 140 135

6. Wykaz kosztów kwalifikowanych inicjatyw określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Inicjatyw Lokalne

AKTYWNI W KULTURZE”

Koszty kwalifikowalne:

 1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

a. niezbędne dla realizacji zadania;

b. efektywne i racjonalne;

c. poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym, w  którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej, niż z dniem 1 sierpnia 2016 r.;

d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

e. udokumentowane;

f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez MDK (faktura, umowa, rachunek)

 1. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:

a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem)

b. delegacje i diety wolontariuszy uczestniczących w projekcie;

c. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;

d. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;

e. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;

f. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

g. scenografie i stroje: projekt, wykonanie, zakup (w tym koszt materiałów);

h. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania,
w tym artystów i jurorów;

i. dokumentację/rejestrację realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania; koszty promocji

j. kampanie informacyjne (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;

k. zakup praw autorskich lub licencji;

l. niezbędne ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 26.10.2020, 13:49

  plakat aktywni w kulturze

katalog_biblioteki

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30