Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Kaletach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Kaletach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Biblioteki Publicznej w Kaletach.

Data publikacji strony internetowej: 28 września 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Zgodność z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Oświadczenie sporządzono dnia 4 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skorzystano również z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mdkkalety.naszdomkultury.pl/ spełnia kryteria testu w 100 %

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Lisiecki, bibliotekakalety@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34) 357 75 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, usytuowany jest w Kaletach przy ul. Lublinieckiej 2. Przed budynkiem znajduje się parking dostępny dla interesantów, przed budynkiem są również miejsca postojowe, z których w razie potrzeby może skorzystać osoba niepełnosprawna. Wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy. Recepcja znajduje się na parterze, tam też usytuowana jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikami na parterze budynku. Obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.

 

katalog_biblioteki

Imieniny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30